Ismerd meg a történetünket

A népszámlálástól a közösségi legitimáció felé

a kezdetek 2011

Az identitáspolitika

Az Idetartozunk Egyesület megalakulása történetileg a 2011-es Népszámlálás kapcsán folytatott Sokszínű Magyarország elnevezésű társadalmi kampányhoz köthető
A romák sajátos szocio-gazdasági helyzete miatt a valós népességi arányokat tükröző számok nagyon fontosak a társadalmi léptékű programok tervezhetősége és a reális hivatkozások miatt is. Ez volt az egyik ok, amiért hozzákezdtünk a népszámlálással összefüggésben a kampány megvalósításához.  A másik ok, hogy a népszámlálási kampány volt az első olyan megmozdulás, ahol politikai, ideológiai nézetektől függetlenül, egymással együttműködve, magukért állhattak ki a romák. Addig, a rendszerváltás óta eltelt több, mint húsz évben a roma közösségek több tucat kampányban vettek részt ám ezek minden esetben olyan politikai kampányok voltak, amelyek során vagy következtében, valamely politikai párt vagy roma politikai szervezet vagy ezek képviselői hatalomhoz, mandátumhoz jutottak. Ezért egymással versengtek és ezen húsz éves folyamat következtében ez a fajta politikai verseny és az egymás legyűrésének a kényszere vált uralkodóvá működésükben, tevékenységükben.
Munkánk eredményeként gyakorlatilag az összes létező, egymással politikailag rivalizáló roma platformot sikerült e feladat mentén együttműködésbe vonnunk.
A romák szociális helyzetre, a roma csoportokon belüli hovatartozásra, helyi és társadalmi státuszbeli különbségekre tekintet nélkül egy célért léptek fel és szervezték meg magukat, verseny helyett partnerekként tekintettek egymásra.
Össztársadami érdek mentén,  speciális tapasztalati tanuláson ment keresztül a kampánnyal valamilyen módon kapcsolatba került emberek többsége. Egy polarizált társadalmi közegben kellett érvényre juttatni a kampány üzeneteket és megszabadítani a romákat az előkerült félelmeiktől és a bizonytalanságtól.
A kampány során kidomborodott, hogy hihetetlen energiákat igényel egy a társadalom által súlykolt negatív identitás pozitívba fordítása és ennek mentén számos félelemmel, negatív manipulációval lehet találkozni.
Mégis azt kell mondjuk e kérdésben elfoglalt álláspontunk és az identitásunkhoz fűződő pozitív viszony kommunikálása és hangsúlyozása jelentős táborra talált a roma közösségekben, illetve jelentős belső erőket mozgósított. A kampány során megalakult Idetartozunk Facebook csoport platformot szolgáltatott a politikai, társadalmi ügyek megvitatására. Önszerveződésekről, mozgalomról kezdtek el írni, vitázni. Kulturális és történelmi, történeti megközelítésből tárgyalták ki a romák társadalmi, politikai beágyazottságát, jelenlétét a társadalomban.
Az identitáspolitika mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott az emlékezetpolitika is az akkor még informális közösségben, és a tatárszentgyörgyi tragikus eseményekről való megemlékezésre, a Mátyás térre több, mint 1500 főt tudott mozgósítani kizárólag az Internet használatával és most először tartottak megemlékezéseket több, mint százötven településen szerte az országban a csoportunk felhívására. Augusztus 2-án a Roma Holokauszt emlékműnél 10 év óta nem jelent meg ennyi ember, mint 2012-ben, hogy együtt emlékezzenek a porrajmos áldozataira. A szervezésünkben több, mint ezer főt tudtunk megszólítani és közös emlékezésre elhívni a Nehru parton lévő emlékműhöz.
A kampány és az azt követő időszak nem csak tapasztalatot, de egyben felelősséget is kitermelt a jövőre nézve és észre kellett vennünk, fel kellett ismernünk a kibontakozó elvárásokat is.
Ezen idő óta az ország minden megyéjében rendelkezünk kapcsolatokkal. Jelentős a száma azoknak, akiket a közösségi munkás, önkéntes aktivista karakter jellemez és közvetlenül a roma közösségekben élnek, velük, értük dolgoznak.
Az évek során bizonyítást nyert, hogy a pozitív etnikai és államolgári identitás erősítése és alapzatként való elfogadása lehet az a tényező, amelyre egy valódi, erős, együttműködésen alapuló civil roma mozgalom felépíthető.

Hol tartunk most

Roma reprezentáció

Népszámlálás 2011
Iskolai Kampányok
Roma Büszkeség Napja

2017 óta egyesületi formában, legitim entitásként a magyarországi roma közösségek társadalmi mozgalmát kívánjuk erősíteni.  A roma emancipációs mozgalomnak új lendületet akarunk adni. Az új lendületet egy széles bázison nyugvó, az egyéni érdekek helyett a közösségi érdekek mentén, továbbá az emberi, állampolgári jogegyenlőség és identitásvállalás értékei mentén véghez vitt szerveződés adhatja meg.

Legfőbb célkitűzésünk az önkéntességre építő, nyitott hálózat fenntartása, amely képes érdemi, hosszú távú együttműködésre, perspektívák megfogalmazására és a romák önszerveződését új alapokra helyezve tud társadalmi akciókban megmutatkozni.  Alkalmas arra, hogy demonstrálja a romák aktív állampolgári magatartását.
Meg tudja jeleníteni a romákat, mint felelősen gondolkodó, véleményformáló, cselekvő közösséget a helyi társadalmakban is.

A roma közösségeket érintő és más társadalmi ügyekben is aktív állampolgári magatartást szorgalmazzuk, ezért gyakorta véleményezői, résztvevői és generálói vagyunk társadalmi eseményeknek.

Távol tartjuk magunkat mind a pártpolitikától, mind a roma politikai szekértábor szembenállástól. Nem támogatjuk az erőszakot semmilyen formában és minden békés eszközzel a jogállam kereteinek megőrzését támogatjuk. A politikai kultúra fejlesztésével és a tudatos választói magatartás alakításával a szélső jobb térnyerését, roma ellenes retorikáját és utcai politizálásának hatását is kívánjuk csökkenteni. Olyan vélemény vezéreket segítünk, akik a közösségi potenciál mobilizálására is alkalmasak.

Sikeres Magyarország - sikeres roma emancipáció

Alapító Nyilatkozatunk

Mi, Magyarország polgárai, roma és nem roma emberek, kinyilvánítjuk, hogy összhangban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, Magyarország Alaptörvényével és a Szentírással, legfontosabb értéknek az emberi életet, és azzal azonos elbírálás alá eső emberi méltóságot tartjuk, amely születésétől és társadalmi tagságánál fogva minden embert azonos és egyenlő módon megillet.

A történelem emberi jogi küzdelmeit ismerve, és tisztelettel adózva az olyan hősök előtt mint Rosa Parks, Emmeline Pankhurst, dr. Ambedkar Bhimrao, Gandhi, és dr.Martin Luther King, elkötelezzük magunkat az alapvető emberi jogok védelme mellett. Valljuk, hogy az alapvető emberi jogok minden emberi lényt – függetlenül bármely tulajdonságától, jellemzőjétől- elvitathatatlanul megilletnek.

Kijelentjük, hogy minden Magyarországon élő embert minden értelemben, a magyar nemzet egyenrangú és egyenjogú tagjának tekintünk. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy senki: sem személy sem semmilyen csoport esetében nem engedjük, hogy bárkinek a nemzethez tartozását megkérdőjelezzék, kétségbe vonják vagy elvitassák bármely tulajdonsága alapján, legyen az származás, szexuális orientáció, vagyoni vagy társadalmi státusz, vallási, nemi vagy világnézeti hovatartozás. Magunkat a magyar nemzet részének tekintjük, és ennek elvitatását bárkitől is érkezzék, visszautasítjuk.

Elismerjük minden ember jogát ahhoz, hogy identitásáról maga döntsön, így elismerjük azt is ha valaki kizárólag a többségi magyar identitást választja, és azt is ha valaki kizárólag valamely kisebbségi identitását választja, vallja. Mi egyszerre valljuk magunkat romának és magyarnak, egyik identitásunkról sem mondunk le, és egyiket sem engedjük megversenyeztetni a másikkal.

A demokrácia és a köztársaság értékeire, a jog uralmára épülő, szolidáris és együttműködő társadalomban hiszünk. Ezért szolidaritásunkról biztosítunk minden olyan társadalmi csoportot, amely kirekesztettségben él, hátrányos megkülönböztetés áldozata, vagy súlyos társadalmi igazságtalanság éri.A társadalom különböző területein

Mit akar az Idetartozunk

Elsősorban azt, hogy Magyarországon mindenkivel egyenlően bánjanak, mindenki egyenrangú legyen és az emberek boldogulását kizárólag a saját munkájuk, erőfeszítéseik, szorgalmuk és ne a származásuk határozza meg. Ne legyen hátrány se a jövedelmi helyzet, se a származás.

Azt akarjuk, hogy a roma emberek működjenek együtt egymással helyben és országosan, hogy közösen lépjenek fel saját érdekeikben és közös ügyeikben. 

Azt akarjuk, hogy megőrizzék és visszaállítsák a roma emberek közötti szolidaritást, együttérzést és közös cselekvéseket alakítsanak ki, hogy együtt küzdjenek az egyenjogúság és felemelkedés céljaiért.

Azt akarjuk, hogy az állam minden polgára számára azonos esélyeket kínáljon, csökkentse a társadalmi különbségeket, minden polgárát védje meg a hátrányos megkülönböztetéstől és csökkentse a társadalmi hátrányokat, növelje a hátránykiegyenlítő intézkedéseit.

Azt akarjuk, hogy mindenkinek érvényesüljön a joga az egészség megőrzéséhez, a szegény településeken és térségekben is legyen kielégítő gyermek és felnőtt orvosi ellátás. Azt akarjuk, hogy a cigány/roma emberek ne halljanak meg 15-20 évvel hamarabb rossz egészségi állapotuk miatt, mint a többség. 

Azt akarjuk, hogy az egészségügyben képezzenek cigány/roma orvosokat, ápolókat, egészségügyi dolgozókat és kapjanak munkát.

Azt akarjuk, hogy legyen igazságosabb, a szegénységben élőkkel és a cigányokkal szemben. Ne küldje börtönökbe a legszegényebb polgárait pl. a szabálysértési bírságolási gyakorlatával, amelynek során a be nem fizetett bírság börtönre váltható.  Azt akarjuk, hogy védje meg polgárait a szélsőjobbos és más félkatonai szervezetektől, számolja fel ezek kiképző táborait és raktárait.

Azt akarjuk, hogy a cigány/roma emberek is a többséggel azonos arányban legyenek foglalkoztatva, hogy a közintézményekben (óvoda, iskola, egészségügy stb.) is dolgozzanak cigány/roma emberek is.

Azt akarjuk, hogy a közmunka rendszer legyen igazságosabb. A közmunkásoknak ugyanolyan jogaik legyenek mint más munkavállalóknak, a közmunkás bér érje el a létminimumot, növeljék a közmunkások normál állásba juttatását, munkakörülményeik feleljenek meg a jogszabályoknak, és tartsák tiszteletben emberi és munkavállalói jogaikat.

Azt akarjuk, hogy a cigány/roma gyerekek is a többséggel azonos és iskolai végzettséggel és jellemzőkkel rendelkezzenek. Azt akarjuk, hogy jöjjön létre a cigány/roma nemzetiségi iskolai és kollégiumi hálózat, hogy csökkentsék és számolják fel a cigány és nem cigány gyerekek iskolai elkülönítését, hogy a falusi, egy iskolás települések nagyobb állami támogatást kapjanak.

Azt akarjuk, hogy a cigányokhoz kapcsolódó,  nem előítéletes tudástartalmak kerüljenek be a magyar iskolai tankönyvekbe.

Azt akarjuk, hogy a szegényeket, alacsony jövedelmű embereket ne szorítsák ki a szociális ellátásokból, hogy az egyetlen mérce a rászorultság elve legyen, hogy a szociális ellátások összessége segítse elő az emberi élet és emberi méltóság megőrzését. Azt akarjuk, hogy az állam biztosítson forrásokat a díjhátralékok kezelésére és a közszolgáltatások mint, víz, villany visszaállítására, az állam támogassa a rászorulók feltöltő kártyás mérőinek kiépítését.

Azt akarjuk, hogy hasonlóan a többi nemzetiséghez a romák esetében is jöjjenek létre országos és regionális intézmények, mint Cigány Múzeum, Művészeti Központ.

Azt akarjuk, hogy a 100 legszegényebb magyar település közvetlen, pályáztatás nélküli, állami támogatáshoz jusson hátrányaik leküzdése, alapszolgáltatásaik kiépítése érdekében, másképp mindig a pályázati verseny vesztesei lesznek. Azt akarjuk, hogy minden cigány telepen biztosított legyen az alapvető infrastruktúra mint út, járda, ivóvíz, szemétszállítás, közvilágítás, egészségügyi, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás.

Azt akarjuk, hogy a magyar állam a legszegényebb polgárai számára is biztosítsa az otthonteremtés hozzáférését, indítson programot az állam a hiányzó szociális bérlakások építésére és az elavult vályog lakások kiváltására.

Azt akarjuk, hogy az ország, az állam, a társadalom minden gyermekre és fiatalra, mint értékre, mint az ország jövőjére tekintsen. Minden gyermek számára biztosított legyenek az alapvető szükségletek, számolják fel a gyermekszegénységet, minden gyermeknek érvényesüljön a jó iskolához fűződő joga, minden gyermek esetében érvényesüljön a családban nevelkedés joga, indokolatlanul egyetlen gyermeket se emeljenek ki családjából, minden gyermek és fiatal részesüljön védelemben a drog ártalmakkal szemben.

Azt akarjuk, hogy cigány/roma emberek is legyenek jelen a helyi önkormányzatok képviselő testületeiben, ezért szabályozzák újra a kedvezményes mandátum igénybevételét, amely most elérhetetlen.

Merre tartunk?

A Programunk

Közös érdekünk, hogy hazánk Magyarország sikeres legyen, ám meggyőződésünk, hogy nincs sikeres Magyarország, sikeres roma emancipáció nélkül! Ezért minden tőlünk telhető módon fellépünk és elősegítjük a sikeres Magyarország létrejöttét, a sikeres roma emancipáció megvalósulását. A siker számunkra nem pusztán és kizárólag az ország gazdasági teljesítményében mérendő, hanem a társadalmi kohézió, összetartozás növekedésével, a társadalmi különbségek és távolságok csökkenésével.

A deklarált politikai jogok csak akkor tekinthetőek a roma emberek és közösségeik számára is valóságosnak, ha megvalósul a romák reprezentációja a politikai döntéshozásban mind parlamenti, mind helyi önkormányzati szinten, ezért fontosnak tartjuk, hogy a romák társadalmi arányukkal azonos mértékű politikai reprezentációval rendelkezzenek.​

Föl kell számolni az igazságszolgáltatás során alkalmazott hátrányos ítélkezést, mind etnikai, mind vagyoni, mind földrajzi tekintetben. Véget kell vetni a rendőrségi túlkapásoknak, a roma embereket sújtó túlzott és igazságtalan, zaklató jellegű szabálysértési bírságolási gyakorlatának. A félkatonai szervezetek felszámolását akarjuk. Mind az etnikai alapú egyenlőtlen bánásmódot, mind a szegénység krimianalizálását elfogadhatatlannak tartjuk. Ugyan így elfogadhatatlan számunkra a munkavállalók jogainak csorbítása, különösen a közmunkások jogainak korlátozása, negatív megkülönböztetése, és feléjük csökkentett minimálbér alkalmazása.

Azonos esélyeket, azonos foglalkoztatottságot és azonos iskolát akarunk Helyet követelünk a roma történelemnek és a roma holokauszt emlékezetének a magyar közoktatás egészében. Az országos átlaggal egyező foglalkoztatottságot akarunk a roma munkavállalók körében. Roma munkavállalói reprezentációt akarunk minden közintézményben és közhivatalban: a kórházakba, az iskolákba, a közhivatalokba, a rendvédelmi ágazatba, a polgármesteri hivatalokba. Az állam szabályozó és újraelosztó funkcióival döntő befolyással bír a társadalom működésére.

Elvárjuk az államtól – és az államhatalmat működtető pártoktól, kormányoktól- hogy az állam, mint legerősebb jogvédő szervezet védje meg minden polgára egyenlőséghez és a hátrányos megkülönböztetés tilalmához fűződő jogait és biztosítsa minden gyermeknek és tanulni vágyónak a minőségi oktatáshoz való hozzáférését.

A roma közösségek az NFT I. – II.-ben alig jutottak EU forrásokhoz, ezen radikálisan és lényegileg változtatni kell az előttünk álló, 2020-ig terjedő utolsó nagyobb léptékű fejlesztési időszakban. Célzott, nevesített roma forrásokat és programokat akarunk ebben az időszakban, a „jelképes” finanszírozás helyett érdemi nagyságrendben. Az állam rendeljen megfelelő forrásokat a leghátrányosabb helyzetű polgárai, települései, és térségei esélykiegyenlítéséhez, a hiányzó közszolgáltatások és infrastruktúrák megteremtéséhez, hozzáféréséhez.​

A roma önreprezentáció és a nemzetiségi jogok megvalósulását, a kulturális autonómiát megtestesítő roma nemzetiségi intézményi hálózat, minden eddigi kormány megígérte, és nem teljesítette. Mindmáig nincs Cigány Múzeum, Művészeti Központ, Cigány Rádió, Cigány Színház, cigány lapkiadás. Nemzetiségi gimnáziumi és kollégiumi hálózat akarunk. Ezek létrehozásához alap az EU források, majd az államnak kell működtetésüket folyamatosan biztosítani költségvetésében.​

A média meghatározó erővel bír a társadalom véleményének és gondolkodásának alakításában.
A mára kialakult és megerősödött cigányellenes és szegény-ellenes társadalmi környezet létrejöttében jelentős szerepük van, így jelentős szerepet kell vállalniuk ezek lebontásában is!  A stigmatizáció megszüntetését akarjuk. A fair médiának biztosítania kell a roma reprezentációt is.​

A társadalmi igazságosság növekedését akarjuk!
A jövedelmi, lakhatási és energetikai szegénységben élők megsegítését, és a strukturális kirekesztés felszámolását akarjuk, azaz az állam ne finanszírozzon olyan struktúrákat, amelyek fenntartják, elmélyítik egyes emberek és/vagy csoportok kirekesztettségét, leszakadását. A leszakadó települések és térségek megsegítését, integrációját akarjuk.​

Egyetértesz a céljainkkal?
Anyagi felajánlással is hozzájárulhatsz az ügyeink sikeréhez.

Close Menu